• சர்வம் தாள மயம் – விமர்சனம்

    மிருதங்கம் செய்யும் தொழில் செய்து வருபவர் குமரவேல். மகன் ஜிவி பிரகாஷ் படிக்க வைத்து வேலைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்பது பெற்றோர்கள்...