• மோ – விமர்சனம்

    பேய் இருப்பதாக செட்டப் செய்து மற்றவர்களை பயமுறுத்தி காசு பார்ப்பவர்களை நிஜமாகவே பேய் ஒன்று பயமுறுத்தினால் எப்படி இருக்கும்.. அதேபோல பேயாக...